Algemeen

Algemene informatie Stichting De Haagse Soepbus

Adresgegevens:
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
info@dehaagsesoepbus.nl

Postadres:
Postbus 19069
2500 CB Den Haag

Bij voorkeur e-mail sturen 06-48865256

KVK nummer 84757140
RSIN nummer 863351451

Bankrekeningnummer Stichting “De Haagse Soepbus” Triodosbank NL84TRIO0320389235

Namen en functie van bestuurders:

  • F.A.D.M. Pas, voorzitter,
  • J. Commandeur, secretaris,
  • M.A. Duivesteijn, penningmeester,
  • A. Tijseling, media
  • C.V. van Winsen, lid (benoemd door bestuur Kessler Stichting).

De Haage Soepbus heeft sinds maart 2022 de ANBI status: Met de ANBI status zijn de giften die door donateurs of ‘gulle gevers’ worden gedaan fiscaal aftrekbaar. Bovendien geeft deze status de donateur zekerheid dat zijn gift goed terecht komt omdat De Haagse Soepbus, conform de ANBI regels, de gelden alleen mag besteden aan het doel waarvoor zij is opgericht.

Het beloningsbeleid:
Bestuurders en coördinator ontvangen geen bezoldiging.

De Stichting bevindt zich in een voorbereidende fase. Er is derhalve nog geen verslag over de activiteiten van 2021
Er is wel een beleidsplan voor 2022 Beleidsplan De Haagse Soepbus.

De Stichting start de activiteiten in 2022. Er is derhalve geen financiële verantwoording over 2021.
Er is wel een begroting voor 2022 Begroting soepbus 2022.
Er is wel een toelichting op de begroting 2022 Begroting 2022 toelichting.

Andere bruikbare documenten zijn hier te vinden:

Privacy verklaring

Soepbus Algemene voorwaarden donaties

Vrijwilligersbeleid

Gedragscode

Klachten regeling

Klachten functionaris

Vertrouwenspersoon

Jaarbericht Soepbus 2022